Foto: Tom Berendsen

Begrijpend lezen en differentiatie

Begrijpend lezen is een vorm van lezen waarbij het accent komt te liggen op het achterhalen en vastleggen van de betekenis en de bedoeling van woorden, zinnen en de gehele tekst in hun onderlinge verband en binnen de context (Robbe, 2012). Tekstbegrip staat binnen het begrijpend lezen centraal en dit is een onderdeel van voortgezet technisch lezen. Om een tekst goed te kunnen begrijpen moeten leerlingen beschikken over voldoende leestempo, een toereikende woordenschat en beheersing en toepassing van leesstrategieën. Bij het begrijpend lezen spelen de volgende zaken een belangrijke rol: het leesdoel, het tekstdoel, de voorkennis over het onderwerp, niveau woordenschat, het technisch leesniveau, de moeilijkheid en de structuur van de tekst, de tekstopbouw, de tekstfunctie en de koppeling van leesstrategieën.


Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid waar de niveauverschillen tussen leerlingen erg groot kunnen zijn. Het toepassen van differentiatie binnen deze vaardigheid kan daarom erg effectief zijn (Robbe, 2012).
De toepassing van differentiatie kan tevens complex zijn. Daarom worden er binnen dit hoofdstuk een aantal handreikingen gedaan hoe er kan worden omgegaan met de toepassing van differentiatie op het gebied van begrijpend lezen. Deze zijn ook weer ingedeeld in de volgende categorieën: instructie, verwerking, inhoud en leertijd.