Toepassing differentiatie - algemeen 

Differentierende leeractiviteiten kunnen op veel verschillende manieren worden toegepast in de praktijk.


In dit hoofdstuk zijn een aantal gedifferentieerde werkvormen terug te vinden waarbij gevarieerd kan worden met de inhoud, het proces en het product van het onderwijs afhankelijk van de voorkennis, interesse en het leerprofiel van de leerlingen.

Onder convergente vormen van differentiatie vallen werkvormen zoals contractwerk, hoekenwerk, co-teaching, peer tutoring en verlengde of extra (gedifferentieerde) instructie. Projectmatige, onderzoeksgerichte en probleemgestuurde werkvormen en het werken met casussen vallen in de groep convergente differentiatie. 
Voordelen van convergente werkvormen zijn dat er hierbij sprake kan zijn van maatwerk zonder dat dit nadelige invloed hoeft te hebben op de leerprestaties van de gehele groep. Verder bieden de meer individuele werkvormen de leerkracht meer ruimte om te observeren en te coachen. Het belangrijkste nadeel bij convergente werkvormen is dat er een besef van prestatieverschil kan ontstaan waardoor leerlingen ervaren dat zij bij een zwakkere of sterkere groep horen. Dit kan stigmatiserend werken (Cools e.a., 2016).