Differentiatie: leertijd

"Er zijn geen zwakkere leerlingen en zeker geen dommere leerlingen. Leerlingen verschillen in de tijd die ze nodig hebben om lesstof tot zich te nemen." (Bloom, 2017)

Differentiatie in de verwerking of op de inhoud kan samengaan met differentiatie op leertijd, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Bij differentiatie op de leertijd gaat het om de hoeveelheid opdrachten en de tijd die voor of na de les wordt besteed aan de opdracht. 

Tempodifferentiatie
Door tempodifferentiatie toe te passen kan er aangesloten worden bij leerlingen die verschillen in leertempo. Dit kan door de hoeveelheid oefeningen of opdrachten aan de leerlingen aan te passen: de één krijgt meer opdrachten te verwerken en de ander minder. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen op deze manier meer herhalingsstof te verwerken en anderen krijgen meer verrijking of verdieping. 
Ook kan tempodifferentiatie worden toegepast door een maximale tijdsbesteding aan te geven. Hierbij maken alle leerlingen dezelfde opdracht, maar er is een maximale tijdsbesteding. Alles wat de leerlingen niet af krijgen, hoeven ze niet af te maken. Het is echter wel belangrijk om dit niet van te voren te melden. Op deze manier kan er inzicht verkregen worden in het tempo van de leerlingen (Berben, 2014). 

Routemodel
Binnen een klas kan er ook gewerkt worden met een routemodel om in te spelen op de verschillen in tempo. Hierbij kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met route A,B en C. De basisstof is voor alle routes gelijk, maar de verwerking en varieert: minder of meer oefeningen, moeilijker, uitdagender etc. Een leerling die minder moeite heeft met de stof volgt hierbij bijvoorbeeld route C (Berben, 2014). 

Studieplanner/takenkaart 
Tevens kan er gewerkt worden met een studieplanner. Hierin worden de verplichte onderdelen benoemd. Daarnaast is er een verrijkings-- en verdiepingskaart. Met beide kaarten zijn punten te verdienen (De Loor, 2017).

Preteaching 
Bij preteaching krijgen de leerlingen voorafgaand aan de daadwerkelijke les al informatie. Het doel van preteaching is dat leerlingen een gelijker startniveau hebben aan het begin van de les. Zo kan er alvast een extra instructie plaatsvinden voorafgaand aan de les zodat de leerlingen die hulp nodig hebben de stof binnen de les beter op kunnen nemen. Preteaching kan ook via het huiswerk. De leerlingen die dat nodig hebben kunnen alvast basisstof doornemen voordat een bepaald onderwerp wordt geïntroduceerd. Er kunnen bepaalde taken als huiswerk worden opgegeven om de voorkennis alvast te activeren. Het werkt het beste wanneer leerlingen zaken op papier moeten uitwerken zodat er gecontroleerd kan worden of leerlingen daadwerkelijk een voorbereiding hebben uitgevoerd (Berben, 2014). 

Flipping the classroom 
Ook kan differentiatie worden toegepast door te werken met de toepassing 'flipping the classroom'. Met deze toepasing wordt er ingespeeld op het feit dat de tijdbesteding op school en thuis omgedraaid worden. 
De klassikale kennisoverdracht die normaal in het klaslokaal plaatsvindt wordt nu thuis uitgewerkt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van video's, informatieve websites of andere vormen van online instructie bij de leerlingen thuis, een uitwerking van instructie op papier of een onderzoek van de leerlingen zelf. Een voorbeeld van de toepassing hiervan in terug te vinden aan de rechterkolom van deze pagina (Marzano, 2015).