Onderzoek leerlingen 3vmbo

Aan het praktijkonderzoek hebben 63 leerlingen uit de 3-vmboklassen deelgenomen. Zij blijken niet bekend te zijn met de term 'differentiatie'. Zij benoemen dat de docenten regelmatig rekening houden met verschillen tussen leerlingen. 

De leerlingen geven aan dat zij het erg belangrijk vinden dat docenten rekening houden met verschillen tussen leerlingen op het gebied van concentratievermogen, motivatie, prestatie en beheersingsniveau. Verschil in persoonlijke interesse, levensovertuiging, sociale of etnische afkomt wordt als minst belangrijk benoemd.

Om na te gaan of leerlingen bepaalde lesstof begrijpen of vaardigheden onder de knie hebben, werken zij het liefst met digitale hulpprogramma's zoals Kahoot!, Padlet, Quizlet of Wrts. Ook geven de leerlingen aan graag te werken met proeftoetsen en (zelf-)overhoringen. Een gesprek met een docent over de voortgang van de beheersing van lesstof of vaardigheden wordt als minst prettig ervaren. 

Het merendeel van de ondervraagde leerlingen benoemt dat docenten het beste kunnen inspelen op de verschillende behoeften in een klas door te werken met (niveau-)groepen. De leerlingen kunnen zo extra hulp of extra uitdaging krijgen. Wel benoemen de leerlingen hierbij dat het belangrijk is om niet altijd in groepen te werken omdat er door samenwerkingen tussen verschillende leerlingen juist veel geleerd kan worden. Ook kunnen leerlingen onzeker worden van het werken in 'lagere niveaugroepen'. Daarnaast kan er een bijdrage geleverd worden aan de verschillende leerbehoeften van de leerlingen door hen keuzes aan te reiken in verwerkingsmogelijkheden. De leerlingen geven aan dat dit voor extra motivatie kan zorgen en dat zij betere resultaten kunnen neerzetten. Ook wordt er veel waarde gehecht aan het aanreiken van opdrachten met hulpstappen voor de leerlingen die moeite hebben met een bepaald onderdeel. Ook willen leerlingen die bepaalde onderdelen makkelijker vinden graag werken met moeilijkere of uitdagende opdrachten. Een groot deel van de leerlingen geeft ook aan het fijn te vinden om te werken met studieplanners of een plan van aanpak. Het minst enthousiast zijn de leerlingen over het werken met vaste 'maatjes' in de klas en het aanreiken van meer of minder verwerkingstijd aan leerlingen. 

Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan dat zij het fijn zouden vinden als docenten meer inspelen op mogelijke verschillen tussen leerlingen. 

Onderzoeksresultaten in grafieken 

Bron: Survio